Tjenesteavtale - salgsbetingelser og vilkår

Sist oppdatert: 25.05.2018

Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler og betingelser. Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen (Kunden) og NORGESDESIGN AS, org.nr. 992 636 785 (Norgesdesign). Ved å kjøpe og bruke produkter og tjenester fra Norgesdesign bekrefter Kunden å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne avtalen. Kunden plikter å informere sine brukere om innholdet i denne avtalen.

Avtalen består av:

Salgsbetingelser og vilkår

Databehandleravtale

Avtalen består også av en Personvernerklæring  som beskriver hvilke personopplysninger vi henter inn og hvordan vi behandler disse. Ved eventuell motstrid mellom avtalebetingelsene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

AVTALENS VARIGHET

Avtalen er gyldig all den tid Kunden abonnerer på, bruker, eller har tilgang til tjenester hos Norgesdesign. Avtalen gjelder også ved kjøp av fysiske produkter og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til reklamemateriell, profileringsartikler, digitale løsninger og konsulentvirksomhet. 

ENDRINGER I TJENESTEAVTALEN

Kunden aksepterer at Norgesdesign forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne avtalen fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene.

Norgesdesign plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i denne avtalen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

LOVVALG, KONFLIKT- OG TVISTELØSNING

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett. Klager rettes til Norgesdesign innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Tønsberg tingrett som verneting.

 

SALGSBETINGELSER og vilkår

Overordnede betingelser

Norgesdesign leverer produkter og tjenester kun til bedrifter og organisasjoner (ikke privatpersoner/forbrukere). Bindende kjøpsavtale inngås kun med personer over 18 år og som er ansatt i foretaket som bestiller. Kunden står selv ansvarlig for at den ansatte har tilstrekkelig myndighet tii å bestille på vegne av bedriften. Bestilling skal skje skriftlig, og sendes Norgesdesign per epost.

Alle priser i våre tilbud, kampanjer og nettsider er oppgitt eks mva. 

Betalingsvilkår : Kreditt gis etter godkjenning. Standard betalingsbetingelser er 14 dager etter fakturadato.

Fakturagebyr : Fakturaer sendes pr. epost i PDF-format kostnadsfritt. Dersom kunden ønsker tilsendt skriftlig faktura pr. post,så belastes et fakturagebyr på NOK 30,- pr. faktura.
Vennligst gi oss opplysning om deres korrekte epostadresse for tilsendelse av faktura. Dette kan sendes til post@norgesdesign.no

Ved kjøp av fysiske varer

Frakt: Frakt tilkommer alle ordrer, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Forbehold: Vi tar forbehold om trykkfeil i kataloger og prislister. Vi tar forbehold om forsinkelser og utsatte leveringstider grunnet tollvesenets kontroll, mangel på transportmidler eller andre uforutsette hendelser /force majeure. Dette er forsinkelser vi ikke kan kontrollere og vi dekker ikke ekstrakostnader som måtte oppstå i forbindelse med dette. Vi tar forbehold om prisjustering som en konsekvens av uforutsette og store valutasvingninger. Vi tar forbehold om nyanseforskjeller på fargede produkter, samt at fargegjengivelsene i kataloger, tilbud og nettsider i visse tilfeller kan avvike fra de virkelige fargene. 

Fargeavvik: Fargeavvik kan forekomme ved innfarging av ulike partier stoff og produkter. Selv om fargekoden alltid er den samme kan av produksjonstekniske årsaker forekomme nyanseforskjeller. Dette er derfor ingen reklamasjonsgrunn. Av fototekniske årsaker kan det forekomme avvik mellom bildegjengivelse og fargene i virkeligheten. 

Feil behandling av plagg: Dersom klær og tekstiler ikke vaskes i henhold til plaggets vaskeanvisning gjelder ikke reklamasjonsrett. 

Feilplukk : Dersom feilplukk eller feil på ordre skulle forekomme, sendes nye varer med normal frakt. Norgesdesign dekker ikke kostnader med ekspresslevering over natt. 

Panteloven: Leverte varer forblir Norgesdesign AS sin eiendom inntil de er betalt i sin helhet, jfr. panteloven.

Reklamasjon:  All reklamasjon må skje skriftlig  innen 8 dager etter mottatte varer. Reklamasjon meldes til skriftlig til post@norgesdesign.no eller til din kontaktperson. Reklamasjonen må være avtalt og godkjent av Norgesdesign før eventuell returnering av varer.  Det gis ingen reklamasjonsrett på varer som er produsert i henhold til godkjent korrektur

Retur av varer:  Frakt på retur betales av avsender, med mindre annet er skriftlig avtalt. Alle forsendelser skal være pakket i originalforpakning, og være i en slik stand at varen kan videreselges. Kopi av faktura og/eller ordrebekreftelse/følgeseddel MÅ være vedlagt. Returer må skje innen 14 dager fra fakturadato. Retur av produkter med fakturadato eldre enn 14 dager, vil bli belastet med et returgebyr på 25% av varens verdi. Returer eldre enn 2 måneder vil ikke bli kreditert. Det gis ingen returrett på varer som er trykket, brodert, gravert eller på annen måte er bearbeidet med Kundens logo og/eller budskap. 

Ved oppdrag og supportavtale på timebasis

Avtale for løpende utvikling, drift, opplæring og bistand på timebasis. 

Oppdragets innhold:  Norgesdesign skal bistå Kunden med konsulenttjenester på timebasis. Alle oppgaver skal bestilles av kunde og godkjennes av begge parter før de igangsettes. Kunden ber om estimater om ønskelig eller definerer andre rammer som budsjetter. Leverandøren skal stoppe arbeid og klarere videre arbeid dersom medgått tid overskrider gitt estimat.

Force Majeure:  Norgesdesign er ikke ansvarlig for omstendigheter utenfor Norgesdesign sin kontroll - Force Majeure. Norgesdesign har således intet ansvar for tap og skader som skyldes slike forhold, herunder arbeidskonflikt, lynnedslag, offentlige reguleringer, allmenn knapphet på transporter, varer, eller energi, m.m. Norgesdesign er heller ikke ansvarlig for feil og forsinkelser fra underleverandører eller operatører som har sin grunn i slike eller lignende omstendigheter. I slike tilfeller fritas kunden ikke for de
avtalte avgifter. Dersom avtalte tjenester i vesentlig grad forhindres i lengre tid enn 3 måneder pga. slike omstendigheter som er nevnt ovenfor, har Kunden rett til å si opp avtalen med 14 dagers skriftlig varsel.

Forbehold: Norgesdesign tar forbehold mot evt. endringer gjort av andre leverandører eller eksterne systemer som kan påvirke driften eller funksjonaliteten til kundens løsning. Ved evt. slike endringer kan Norgesdesign gi et pristilbud på å implementere endringer. Kunden må selv holde rede på slike endringer og sørge for å innhente tilbud med en tidsplan fra leverandøren for å holde en uavbrutt drift av sine tjenester og systemer.

Kontraktsbrudd: Hvis en part gjør seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd, har den annen part rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Vesentlig kontraktsbrudd omfatter, men er ikke begrenset til, konkurs, betalingsinnstilling, innledelse av gjeldsforhandlinger eller manglende betalingsevne.

Prisjusteringer:  Norgesdesign tar forbehold om prisjusteringer (som regel ved årsskifte) med mindre annet er særskilt avtalt. Kunden vil få rapporter over medgåtte timer pr. oppgave på forespørsel. Regelmessig rapportering kan avtales nærmere med prosjektleder og tilpasses etter behov.

Månedlig fakturering:  Det vil månedlig bli sendt faktura på medgått tid og andre kostnader i prosjektet. Med andre kostnader menes utlegg, lisenser, avgifter, godtgjørelser for reise og annet som leverandøren blir pålagt i prosjektet. Forfall er 14 dager fra fakturadato. For reisekostnader gjelder statens satser.

Ved drift av Esite webløsninger

Se gjeldende avtalevilkår for Esite

Erstatning og ansvarsbegrensning

Norgesdesign kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap og som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Norgesdesign sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Ansvarsbegrensning:  Verken Norgesdesign, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes forsinket levering eller mangler ved tjenesten eller som Kunden, eller en tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, Norgesdesign sine tjenester og/eller løsninger.

Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen. Indirekte tap er:

  • Tap av informasjon eller data av noe slag
  • Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
  • Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
  • Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
  • Øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap
  • Tap som følge av skade på annet enn utstyr eller produkter levert av Norgesdesign og utstyr og tjenester som utstyret brukes til framstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets eller tjenestenes forutsatte bruk

Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag, herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye systemversjoner, og omfatter også uaktsomhet fra Norgesdesign sin side, og selv om Norgesdesign, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter er blitt informert om muligheten for skader og/eller tap. Norgesdesign kan allikevel ikke holdes ansvarlig ved grov uaktsomhet eller forsett hvis Norgesdesign godtgjør at selve tapet etter omstendighetene skyldes forhold utenfor Norgesdesign sin kontroll, og som Norgesdesign ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir Norgesdesign ingen garantier, verken skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte, vedrørende tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan Kunden ikke rette krav mot Norgesdesign basert på bakgrunnsretten, uansett rettslig eller faktisk grunnlag.

Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår Norgesdesign blant annet ikke for at tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal Kunden holde Norgesdesign, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter fullt ut skadesløse fra enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til bruken av tjenester fra Norgesdesign i strid med denne avtalen eller for øvrig i strid med Norgesdesign sine immaterielle rettigheter eller Kundens taushetsplikt etter avtalen.

Norgesdesign sine rettigheter ved Kundens mislighold

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Norgesdesign eller forhold på Norgesdesign sin side, kan Norgesdesign etter omstendighetene stenge, stenge tilgang til eller suspendere tjenestene, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet. Norgesdesign vil også etter omstendighetene kunne kreve purregebyr og renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved gjenoppretting av tjenester som er stengt eller suspendert.

Stenging:  Norgesdesign kan etter forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester dersom det foreligger betalingsmislighold fra Kunden sin side. Ved annet mislighold kan Norgesdesign uten forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester. Stenging av tjenester medfører at tjenestene slutter å fungere. Stenging av tilgang til tjenester medfører at Kunden ikke lenger vil ha adgang til å betjene de.

Suspendering:  Norgesdesign kan uten forutgående varsel suspendere tjenester dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Suspendering av tjenestene medfører at tjenestene slutter å fungere som normalt, kunden vil ikke lenger ha adgang til å betjene de, og vil ikke bli fornyet til en ny avtaleperiode så fremt misligholdet foreligger.

Oppfyllelse:  Norgesdesign kan fastholde kjøpet og kreve at Kunden betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert taper Norgesdesign sin rett dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid.

Heving:  Norgesdesign kan uten forutgående varsel heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Dette kan medføre umiddelbar sletting av tjenester og innhold.

Vesentlig mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betalingsmislighold utover 45 dager etter forfallsdato, ethvert brudd på begrensningene i bruksretten i denne avtalen, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, og tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

Verken stenging, stenging av tilgangen til, suspensjon av tjenester eller heving fritar Kunden for betalingsansvaret. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Norgesdesign forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. Norgesdesign vil kunne kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra Kunden sin side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold.

Kunden skal holde Norgesdesign skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av misligholdet.

Renter og gebyrer:  Dersom Kunden ikke betaler i henhold til avtalen, kan Norgesdesign kreve purregebgyr og renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Ved gjenoppretting av, eller av tilgangen til, tjenester som har blitt suspendert eller slettet kan Norgesdesign kreve et gebyr når dette medfører merkostnader for Norgesdesign.

Personopplysninger

Personopplysninger som Norgesdesign behandler på egne vegne reguleres av  Personvernerklæringen . Ved å kjøpe og bruke Norgesdesign sine produkter og tjenester samtykker Kunden i at Norgesdesign kan behandle personopplysninger etter retningslinjene i Personvernerklæringen.

Personopplysninger som Norgesdesign behandler på vegne av Kunden i forbindelse med at Kunden behandler personopplysninger ved hjelp av Norgesdesign (med underleverandører) sine tjenester reguleres av Databehandleravtalen.

Med mindre Kunden samtykker til noe annet, kan Norgesdesign kun behandle personopplysninger som er nødvendige for at Norgesdesign skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre i lovbestemt tilfelle, eller hvis det er nødvendig for at Norgesdesign skal få gjennomført avtalen med Kunden.

Personvernerklæringen inneholder også en mer utfyllende beskrivelse av Norgesdesign sin behandling av data som lagres under besøk på våre nettsider.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, lynnedslag, linjefeil eller strømbrudd hos aksessleverandør, linjefeil eller strømbrudd hos annen tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Taushetsplikt

Kunden er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om produkter og tjenester, dokumentasjon, utviklingsprosjekter m.v. hos Norgesdesign. All kommunikasjon mellom Kunden og Norgesdesign, og/eller andre opplysninger knyttet til Norgesdesign sin virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til Norgesdesign sin virksomhet.

Kunden skal pålegge egne ansatte en tilsvarende taushetsplikt som nevnt i foregående avsnitt. Kunden kan heller ikke nyttiggjøre de opplysninger som omfattes av dette punkt etter avtalens opphør.

Norgesdesign forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele Norgesdesign skriftlig per post eller epost. Ved reservasjon plikter Norgesdesign å fjerne Kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.

 

DATABEHANDLERAVTALE

Bakgrunn og hensikt

Avtalen regulerer Norgesdesign (Databehandler) sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden (Behandlingsansvarlig), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse, og rettigheter og plikter etter Personopplysningsloven (Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265, Personopplysningsforskriften) og Personvernforordningen (Forordning 2016/679 - GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018.

Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Denne avtalen omfatter alle personopplysninger som blir behandlet ved bruk av Norgesdesign sine tjenester, inkludert underleverandører.

Formål

Formålet med behandlingen er å levere tjenesten i tråd med Tjenesteavtalen, og utføre oppdrag og service på forespørsel fra Kunden. Norgesdesign kan ikke behandle personopplysninger til andre formål enn dette.

Behandling av personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, denne avtalen, og  Personvernerklæringen .

Eierskap og behandlingsansvar

Kunden er behandlingsansvarlig for data som lagres, og behandles, ved bruk av Norgesdesign sine tjenester, og har selv eierskap til, og ansvaret for disse. Norgesdesign kan ikke under noen omstendigheter tilordnes rollen som behandlingsansvarlig for disse dataene.

Det er Kunden som bestemmer formålet med sin behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og som har ansvaret for at personopplysninger behandles i henhold til de krav som lover, regler og forskrifter oppstiller.

Norgesdesign sine plikter

Norgesdesign skal kun behandle personopplysninger etter Kundens skriftlige instruksjoner. Norgesdesign plikter å gi Kunden tilgang til dokumentasjon, og bistå, slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til formålet. Norgesdesign plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Norgesdesign plikter å bistå den Behandlingsansvarlige med å etterleve kravene til å etablere et egnet sikkerhetsnivå, herunder gjennomføre nødvendige tiltak som å varsle om sikkerhetsbrudd, vurdere personvernkonsekvenser og gjennomføre forhåndsdrøftinger på Kundens forespørsel.

Norgesdesign plikter å utnevne en kontaktperson for Kunden, kontrollere og koordinere samsvar med denne avtalen i sin helhet, og påse at alle involverte ansatte og 3. parter er bevisst sitt ansvar for å beskytte personopplysninger i samsvar med lov, og denne avtalen.

Detaljer for kontaktpunktet skal til enhver tid være tilgjengelig i personvernerklæringen .

Norgesdesign forbeholder seg retten til å nekte behandling av personopplysninger som bryter med loven, og plikter å varsle Kunden om dette.

Taushetsplikt:  Norgesdesign har taushetsplikt om dokumentasjon, personopplysninger og andre data som behandles ved hjelp av Norgesdesign sine tjenester. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

Bruk av Underleverandører:  Underleverandører er enhver tredjepart som behandler data på oppdrag fra Norgesdesign . Norgesdesign plikter på forespørsel fra Kunden å opplyse om navn og lokasjon for alle Underleverandører som er involvert ved behandling av personopplysninger.

Kunden aksepterer at Norgesdesign kan benytte Underleverandører både ved levering av tjenesten og behandling av personopplysninger, forutsatt at de behandler personopplysninger i tråd med denne avtalen.

Norgesdesign er ansvarlig overfor Kunden for enhver form for behandling Underleverandører utfører.

I de tilfeller Kunden motsetter seg bruk av en ny underleverandør skal Norgesdesign underrettes omgående og uten opphold. Norgesdesign vil enten (1) avvikle bruk av underleverandøren, (2) la være å benytte underleverandøren for Kunden sine personopplysninger, eller (3) avslutte avtaleforholdet. Ved (1) og (2) fortsetter avtalen å løpe uten endringer. Ved (3) har kunden rett på å meddele opphør umiddelbart, allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil bli refundert.

Tjenestene Norgesdesign leverer tillater integrasjon mot tredjeparts tjenester, og kan inneholde integrasjoner og linker til integrasjoner med tredjeparts tjenester, og som ikke er underleverandører. All bruk av tredjeparts tjenester, som ikke tilhører Underleverandører, inkludert, men ikke begrenset til lagring, databehandling og datautveksling, er alene regulert av avtalebetingelsene og personvernbetingelsene til tredjepart. Norgesdesign kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig ved bruk av slike tjenester, og Kunden skal holde Norgesdesign skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av bruken.

Internasjonal dataeksport

Kunden aksepterer at Norgesdesign og Underleverandører kan behandle personopplysninger utenfor Norge, EU og Sveits. Dette gjelder også hvor Kunden har avtalt at datalagring skal finne sted i Norge, EU, eller Sveits, men bare dersom behandling utenfor EU er nødvendig for å utføre Kundeservice eller andre tjenester på forespørsel fra Kunden. Behandling av personopplysninger utenfor Norge, EU eller Sveits, skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, Tjenesteavtalen,  Personvernerklæringen , og ellers som nødvendig for å levere tjenesten, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden.

Kunden sine plikter

Det er Kunden sitt ansvar å vedlikeholde en oversikt over hvilke personopplysninger Norgesdesign behandler på vegne av Kunden.

Det er Kunden sitt ansvar å avgi skriftlige instruksjoner om hvordan personopplysninger skal behandles. Nødvendige tilganger skal kun oppgis på forespørsel. Det er Kunden sitt ansvar å forvalte tilgangene som oppgis, og tilgangene skal straks fjernes når behovet ikke lenger er tilstede.

Kunden er inneforstått med at tjenestene til Norgesdesign i utgangspunktet ikke inkluderer sikkerhetstiltak som er nødvendig for behandling av personopplysninger om barn, og sensitive og konfidensielle personopplysninger, som for eksempel kryptering eller fysisk separasjon, med mindre dette fremgår eksplisitt av produktbeskrivelse og/eller kontrakt. Det er Kunden sitt ansvar å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak for personopplysninger som behandles ved hjelp av Norgesdesign sine tjenester.

Kunden garanterer at all behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med denne avtalen er, og fortsetter å være, i tråd med alle relevante personvernsbestemmelser, til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering, i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter i Norge og EU, og i tråd med denne avtalen.

Kunden plikter å informere sine brukere om bruken av databehandlere, inkludert Norgesdesign, og at personopplysninger kan bli behandlet utenfor Norge, EU, eller Sveits.

Kunden skal sende inn forespørsler som medfører behandling av personopplysninger i god tid før behandlingen skal skje, og plikter å besvare henvendelser fra Norgesdesign uten unødig opphold.

Behandling av personopplysninger i tråd med Kundens personvernsertifiseringer kan kun skje etter særskilt avtale.

Retur og destruksjon av personopplysninger

Kunden må selv eksportere data og personopplysninger ved opphør, og før siste avtaleperiode løper ut. Eksporten skal skje ved hjelp av grensesnittene som er tilgjengelig i Kundens løsning. Kunden plikter å gjøre seg kjent med disse grensesnittene. Norgesdesign plikter å bistå Kunden med denne eksporten på forespørsel.

Eksport av data utover det Norgesdesign (med Underleverandører) sine grensesnitt muliggjør, inkludert men ikke begrenset til bruk av andre eksportformater eller eksportmetoder, skal skje for Kunden sin regning, og faktureres etter medgått tid og til gjeldende timepriser.

Kunden aksepterer at Norgesdesign sletter alle data ved opphør, inkludert eventuelle sikkerhetskopier, etter at siste avtaleperiode har løpt ut, og at data vil bli slettet etter de retningslinjer og prosedyrer som Norgesdesign (med underleverandører) til enhver tid fastsetter.

Norgesdesign vil ikke innestå for tap av data som skyldes at eksport av data ikke er gjennomført før utløpsdato for tjenesten(e).

Sikkerhet

Norgesdesign (med underleverandører) plikter å implementere og vedlikeholde nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak som stilles etter til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter, for å beskytte mot tap av personopplysninger som skyldes utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap eller endring, urettmessig formidling eller tilgang (avvik), så langt det er praktisk gjennomførbart og i Norgesdesign sin kontroll. Slike tiltak skal hensynta tilgjengelig teknologi, og kostnaden ved implementering for å oppnå et hensiktsmessig sikkerhetsnivå sett i forhold til behandlingen av personopplysningene, og naturen av dataene som er lagret.

Fysisk adgangskontroll:  Norgesdesign skal implementere nødvendige tiltak, selv eller ved bruk av en tredjepart, for å forhindre fysisk tilgang. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikkerhetspersonell, og bruk av sikre bygninger og lokasjoner, for å forhindre uvedkommende fra å få tilgang til personopplysninger.

Systemadgangskontroll:  Norgesdesign skal implementere hensiktsmessige tiltak for å forhindre at personopplysninger behandles urettmessig. 

Backup:  Backup foretas i tråd med Tjenesteavtalen. For tjenester som spesifikt ikke inkluderer backup står Kunden selv ansvarlig for å besørge hensiktsmessig backup. For Esite løsninger finner du mer informasjon og vilkår for back-up rutiner i Avtalevilkårene for Esite .

Avvik

Enhver bruk av informasjonssystemer i strid med Norgesdesign sine rutiner, Kundens instrukser, Personvernlovgivningen eller GDPR, skal håndteres som et avvik. Norgesdesign skal varsle Kunden ved avvik så snart Norgesdesign får kunnskap om det, og om nødvendig samarbeide med Kunden om å avhjelpe avviket. Kunden har selv ansvar for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

Varselet til Kunden skal som minimum inneholde en beskrivelse av avvikets natur, kontaktinformasjon til kontaktpunkt hos Norgesdesign, en beskrivelse av mulige konsekvenser, og en beskrivelse av tiltak som er iverksatt, eller planlagt iverksatt, for å lukke avviket og begrense konsekvensene.